Propostas de Alternativa dos Veciños para o PXOM de Bergondo

[vc_row css=”.vc_custom_1525371096159{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

A transformación urbanística de Bergondo para as próximas décadas é posible e viable

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1525371108663{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text]“Alternativa dos Veciños” ten o pleno convencemento de que o termo municipal de Bergondo, polos seus valores naturais e culturais, a súa centralidade na provincia, a dispoñibilidade de importantes infraestruturas de transporte, dun importante centro económico (parque empresarial), e dun medio rural disperso, integrado por máis de 80 núcleos rurais de poboación, esquecido como noutras partes de España na época do “desarrollismo”, e que na actualidade configúrase como o espazo que hai que ENCHER DE POBOACIÓN E ACTIVIDADE, aproveitando as oportunidades que nos brindan, a tecnoloxía e as telecomunicacións, `postas de manifesto durante a “pandemia” e que pronto esquecemos.

Por outra banda, Alternativa dos Veciños ten moi presente a oportunidade que nos brinda a declaración do espazo natural Betanzos-Mandeo, no que se inclúen os bordos litorais e fluviais do territorio de Bergondo. A inclusión do bordo litoral e de parte do núcleo rural do Pedrido no devandito ámbito, permítenos pensar no desenvolvemento de importantes actuacións de mellora de todo o espazo, coa participación dos concellos comprendidos no espazo natural Betanzos-Mandeo, financiadas con fondos europeos.

O convencemento de que a transformación urbanística de Bergondo para as próximas décadas é posible e viable, radica en que as nosas propostas de ordenación están fundamentadas, no COÑECEMENTO da problemática e a realidade urbanística actual que afecta o noso territorio e na VIABILIDADE DAS nosas PROPOSTAS BASEADAS NO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE, que promove a CE para os seus estados membro, baseado na SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, ECONÓMICA E SOCIAL

Con estas premisas, os obxectivos, criterios e alternativas de ordenación que propón Alternativa dos Veciños, descríbense a continuación:

 

OBXECTIVOS, CRITERIOS E ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN

 1. AMBIENTAIS
 2. a) MINIMIZAR Os IMPACTOS AMBIENTAIS (contaminación acústica, emisións de gases de efecto invernadoiro) xerados polo tráfico de vehículos pesados ao seu paso polas travesías urbanas (Guisamo e S. Cidre), núcleos de poboación (Fiobre e ponte do Pedrido) e espazo natural Betanzos-Mandeo. MEDIANTE O DESPRAZAMENTO DO TRÁFICO DE VEHICULOS PESADOS CARA Ás VÍAS DE ALTA CAPACIDADE (AP-9 e A-6) e vía Artábra. En relación coa ponte do Pedrido, AV propón, ademais:
 3. b) COMPATIBILIZAR O TRÁFICO DE VEHICULOS LIXEIROS CO TRÁNSITO PEONIL NA PONTE. Desde a execución da ponte do Pedrido, perdeuse a comunicación peonil entre ambas as marxes da Ría. Co paso dos anos aumentou notablemente o tráfico, sobre todo de vehículos pesados, pero nin a anchura da ponte nin das mini-beirarrúas aumentou, o que supón un grave risco de atropelo, para as persoas e peregrinos que se atreven a cruzar a ponte. Por iso AV propón, ademais de DESPRAZAR O TRÁFICO DE VEHICULOS PESADOS DA PONTE CARA Ás VÍAS DE ALTA CAPACIDADE, COMPATIBILIZAR O TRÁFICO DE VEHÍCULOS LIXEIROS CO TRANSITO PEONIL, a través dos seguintes criterios:

Dividir a actual calzada, en dúas plataformas, unha para vehículos e outra para peóns.

Establecer unha rede semafórica nos extremos da ponte para regular o tráfico en dúas direccións, cun só carril.

A execución desta actuación permitiría:

RECUPERAR A COMUNICACIÓN PEONIL ENTRE AMBAS AS MARXES DA RIA.

CONVERTER A PONTE NUN MIRADOIRO CARA Á RÍA E CARA Ao ESPAZO NATURAL BETANZOS-MANDEO.

ACHEGAR Aos PEREGRINOS DO CAMINO ÍNGUAS, QUE DISCORRE POLO CONCELLO DE PADERNE, Ao MIRADOIRO SOBRE A RÍA E Ás PRAIAS DO Pedrido.

INTEGRAR A PONTE, NO ROTEIRO DOS FAROS DA PENINSULA. Roteiro, para realizar en moto, autocaravana ou coche, que se inicia en Euskadi (Faro de Higuer-Hondarribia) e discorre ao longo de 5.700 Km, por todos os faros de Euskadi, Cantabria, Asturias, Galicia, Portugal, Xibraltar, Andalucía, Murcia, Comunidade Valenciana e Cataluña (Faro de Punta Sarnella, en Port da Selva-Xirona).

Esta actuación integraríase no “Proxecto de Mellora do Espazo Natural Betanzos-Mandeo”, a financiar con fondos europeos.

 

 1. PAISAXE. MINIMIZAR Os IMPACTOS PAISAJISTICOS XERADOS POR:
 2. a) A subestación eléctrica do Pedrido e polas torres e liñas de alta tensión que sobrevoan os núcleos de poboación, o patrimonio cultural e o espazo natural Betanzos-Mandeo. MEDIANTE O SOTERRAMENTO DAS LIÑAS QUE ATRAVESAN Os NÚCLEOS DE POBOACIÓN Ou PRÓXIMAS A ELEMENTOS DO PATRIMONIO CULTURAL

No caso das LIÑAS QUE ATRAVESAN O ESPAZO NATURAL (Betanzos-Mandeo), proponse o seu SOTERRAMENTO BAIXO A RIA (xa existen liñas de alta tensión soterradas). En todo caso está actuación debe incluírse no proxecto de Mellora do Espazo Natural Betanzos-Mandeo, a financiar con Fondos Europeos.

Para a subestación do Pedrido, AV propón a PROTECCIÓN DO EDIFICIO (sen actividade e en estado de abandono) para a súa posterior cesión ao concello, rehabilitación e DESTINO PARA CENTRO NAUTICO-DEPORTIVO-RECREATIVO de actividades de remo e surf, dotado de ximnasio, servizos e residencia temporal de deportistas. Para iso, AV vai solicitar ao equipo redactor, a inclusión da PROTECCIÓN DO EDIFICIO da subestación, no PXOM.

 1. b) Os DESPRENDEMENTOS DE TERRAS DOS CANTIS DO BORDO LITORAL (praia de Regueiro). AV considera que as obras de defensa e de revexetación dos cantiis deben incluírse no Proxecto de Mellora do Espazo Natural Betanzos-Mandeo.
 2. CONTAMINACIÓN DO CHAN E DAS AUGAS FLUVIAIS E MARIÑAS. Minimizar os impactos producidos pola contaminación do chan e das augas fluviais (ríos Mendo e Mandeo) e das augas mariñas da Ria (contaminación por verteduras de augas das calzadas das estradas, das rúas dos núcleos, verteduras domésticas dos núcleos de poboación, das actividades existentes no medio rural, de efluentes de depuradoras, etc).

Para o municipio, AV propón o SANEAMENTO PROGRESIVO DOS NÚCLEOS DE POBOACIÓN que aínda non contan con ese servizo, mediante a implantación de sistemas de saneamento sostibles (depuradoras autónomas para poboacións máximas de 100 habitantes) e a IMPLANTACIÓN DE DRENAXES SOSTIBLES DE AUGAS PLUVIAIS, con incorporación de tanques de tormentas.

 1. a) Para o espazo natural Betanzos-Mandeo, AV propón o SANEAMENTO INTEGRAL DOS RIOS MENDO E MANDEO E A RIA, a través do Proxecto de Mellora do Espazo Natural Betanzos-Mandeo, a financiar con fondos europeos, coa finalidade de MELLORAR A CALIDADE DAS AUGAS, SOBRE TODO NAS ZONAS DE BAÑO E RECUPERAR A RIQUEZA MARISQUEIRA DA RIA.
 2. EQUIPAMENTO DEPORTIVO. No plano do deporte AV propón:
 3. a) POTENCIAR Os DEPORTES NÁUTICOS vinculados ao río Mandeo (REMO. Piragüismo, Remo olímpico e Kayacs) e á ría do mesmo nome (SURF: Nas súas distintas modalidades), e delimitar polo PXOM no Pedrido o ámbito do plans especiais de infraestruturas e dotacións (PEID) en chan rústico, que permitan a ordenación dos ESPAZOS DESTINADOS A INSTALACIÓNS DEPORTIVAS (remo olímpico, piragüismo……) ata dispoñer do CENTRO NÁUTICO-DEPORTIVO-RECREATIVO no edificio da subestación, a APARCAMENTO de vehículos e de autocaravanas e a DOTACIÓNS PUBLICAS (local social e parque infantil. Este último demandado polos visitantes que acoden á praia en época estival).
 4. b) RESERVAR CHAN SUFICIENTE NO PXOM PARA A IMPLANTACIÓN DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO. AV propón delimitar na contorna do parque empresarial o ámbito/s do plan/s especiais de infraestruturas e dotacións (PEID) en chan rústico, que permitan a ordenación dos espazos destinarse a INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DE GRAN SUPERFICIE (campo de futbol, pistas de atletismo, baloncesto, balonmán, tenis…etc) e APARCAMENTO DE GRAN SUPERFICIE, que cubra as necesidades das instalacións deportivas anexas.
 5. TURISMO. Alternativa dos veciños, coa finalidade de potenciar un “turismo sostible e responsable”, propón:
 6. a) POTENCIAR O TURISMO NAS PRAIAS DE CABANA E REGUEIRO, para paliar a conxestión das praias de Gandario, das praias do Pedrido e do propio núcleo do Pedrido, en época estival. Esta proposta require a dotación de ZONAS DE APARCAMENTO NAS PRAIAS DE REGUEIRO, CABANA e O Pedrido, fóra das zonas de dominio público de Costas e do ámbito do espazo natural Betanzos-Mandeo, no que se prohibe o aparcamento de vehículos e de autocaravanas, ao estar destinado este espazo á protección da natureza e ao lecer e recreo da poboación.
 7. b) MELLORAR TODO O ÁMBITO DO BORDO LITORAL DO MUNICIPIO, polo seu atractivo turístico, mediante o desenvolvemento do Proxecto de Mellora do Espazo Natural Betanzos-Mandeo, a financiar con fondos europeos, no que se incluirán as seguintes actuacións:

SANEAMENTO INTEGRAL DOS RIOS MENDO E MANDEO E DA RIA DO MANDEO.

ACTUACIÓNS DE DEFENSA E REVEXETACIÓN DE NOIROS E CANTIS DO BORDO LITORAL

SOTERRAMENTO BAIXO A RÍA DO LIÑAS DE ALTA TENSIÓN.

ACTUACIÓNS PARA COMPATIBILIZAR O TRÁFICO E O TRÁNSITO PEONIL NA PONTE DO Pedrido.

ESTRUTURACIÓN DO BORDO LITORAL DO MUNICIPIO, desde Gandario ata Miodelo, MEDIANTE ELEMENTOS ESTRUCTURANTES (SENDAS PEONÍS) con tratamento específico no bordo da praia grande do Pedrido, o bordo do núcleo do Pedrido, a zona do embarcadoiro da Asociación do Pedrido e o tramo ata o Pazo de Mariñan.

As características das actuacións citadas deberán realizarse en base ás determinacións do Plan Director da Rede Natura 2000, lei de Costas e lei de Augas  .

 1. c) FOMENTAR Os PASEOS TURÍSTICOS POLO ESPAZO NATURAL BETANZOS-MANDEO EN TRANSPORTES SOSTIBLES (embarcacións movidas por enerxía eléctrica), acordes coas características naturais e a calidade ambiental do espazo natural. Na actualidade este servizo cóbreo un pequeno catamarán movido por enerxía eléctrica.
 2. d) FOMENTAR A MOBILIDADE SOSTIBLE DO TRANSPORTE MARÍTIMO (EMBARCACIÓNS ELÉCTRICAS) ENTRE As RIAS DE ARES E BETANZOS E Os MUNICIPIOS DE MIÑO E PONTEDEUME. A creación deste transporte resolvería a problemática de aparcamento que afecta en época estival  aos municipios citados, con praias
 3. MODELO DE ASENTAMENTO DA POBOACIÓN
 4. a) RESPECTAR E POTENCIAR O MODELO DE ASENTAMENTO DA POBOACIÓN, conformado por tres núcleos urbanos (Guisamo, S.Isidro-Bergondo e Gandario) de tamaño medio e máis de 89 núcleos de poboación de pequeno tamaño, integrados en 9 parroquias.
 5. b) NOS NÚCLEOS URBANOS, respéctanse as determinacións previstas no PXOM.
 6. c) NO MEDIO RURAL proponse a revitalización dos núcleos rurais de poboación existentes, FOMENTANDO A RECUPERACIÓN DAS VIVENDAS TRADICIONAIS ABANDONADAS, A DIVERSIFICACIÓN DOS USOS EXISTENTES E O REEQUIPAMIENTO, conforme ás determinacións do Art. 40 LSG

NO CHAN RÚSTICO (fóra dos asentamentos) proponse, conforme as determinacións do Art. 40 LSG, o mantemento das edificacións, usos e actividades agrícolas, gandeiras e forestais existentes, permitíndose, a recuperación das edificacións tradicionais existentes, para o seu destino a usos  residenciais, terciario ou produtivo, actividades turísticas e artesanais, e pequenos talleres e equipamento.

 1. NÚCLEOS RURAIS DE POBOACIÓN. De forma pormenorizada AV propón para os núcleos rurais:
 2. a) FOMENTAR A REFORMA, REHABILITACIÓN E RECONSTRUCIÓN DAS EDIFICACIÓNS TRADICIONAIS (edificacións anteriores á entrada en vigor da lei 19/1975, do 2 de maio, con independencia da súa tipoloxía).

Conforme ás disposicións do art. 40 LSG, nas edificacións tradicionais: “Sen necesidade de cumprir os parámetros urbanísticos aplicables, excepto o límite de altura” os propietarios terán permitido realizar a “reforma, rehabilitación e reconstrución e AMPLIACIÓN MESMO EN VOLUME INDEPENDENTE, sen que a ampliación poida superar o 50% do volume orixinario da edificación principal”

 1. b) FOMENTAR A DIVERSIFICACIÓN DOS USOS EXISTENTES permitíndose, en aplicación das determinacións do art. 40 LSG: os usos residenciais, terciario ou produtivo, actividades turísticas e artesanais, e pequenos talleres e equipamento.
 2. c) FOMENTAR NOS NÚCLEOS RURAIS As VIVENDAS SOCIAIS UNIFAMILIARES E As VIVENDAS COMUNITARIAS TUTELADAS (con cuartos individuales e dobres, e servizos comúns de comedor lavandería) como alternativa ás residencias da 3.ª idade.
 3. d) ESTENDER As TELECOMUNICACIÓN (fibra óptica) A TODOS Os NÚCLEOS RURAIS DO MUNICIPIO, para facilitar as compras e consultas EN LIÑA e o Teletraballo.
 4. ORDENACIÓN ESPECIAL PARA O NÚCLEO RURAL DO Pedrido. Alternativa dos Veciños, considera que as características do núcleo rural do Pedrido, asentado na desembocadura do río Mandeo, está suxeito a fortes limitacións impostas por:

As infraestruturas existentes: ponte do Pedrido e subestación eléctrica e liñas de alta tensión, que dividen o pequeno núcleo en tres zonas.

As determinacións da lei de Costas, da Lei de Augas e polo Plan Director da Rede Natura 2000, xa que o bordo nordeste do núcleo atópase incluído en espázo natural Betanzos-Mandeo.

En contraposición o núcleo está sometido a unha forte demanda de chan para a aparcamento de vehículos, xa que en época estival o núcleo queda colapsado pola afluencia de visitantes, e instalacións deportivas vinculadas aos deportes da ría de remo e sur, así como a dotacións públicas para a poboación residente no núcleo.

Neste contexto AV, en base ás propostas de ordenación realizadas polos veciños, propón como criterios de ordenación os seguintes:

 1. a) INCLUÍR DENTRO DA DELIMITACIÓN DO NÚCLEO, As EDIFICACIÓNS EXISTENTES, Ao BORDO DA ESTRADA DE ACCESO Á PONTE. Polas seguintes razóns:

Recoñecer que estas vivendas forman parte do núcleo, ao ser edificadas hai décadas.

Configurar unha futura rúa do núcleo de carácter peonil, eliminando o acceso á ponte desde a devandita estrada (ultimamente hai camións que atallan desde Betanzos aos polígonos de Pontedeume, utilizando o itinerario Miodelo-Pazo de Mariñan-Pedrido, estrada de acceso á ponte e ponte do Pedrido) xerando graves problemas de tráfico no inicio da ponte)

Creación dun anel urbano, formado polas dúas estradas de acceso ao Pedrido, pechado pola escaleira de comunicación do Pedrido coa Ponte.

Con esta proposta queda pechada a oferta de chan para a construción de novas vivendas, xa que as únicas parcelas existentes no núcleo con capacidade para acoller novas vivendas, localízanse no extremo norte do núcleo que está incluído na delimitación do espazo natural Betanzos-Mandeo. O que implica a prohibición de novas vivendas nas devanditas parcelas.

 1. b) DELIMITAR NO PXOM O AMBITO/S dos plans especiais de infraestruturas e dotacións (PEID), para ordenar as zonas que deben destinarse a aparcamento de vehículos e autocaravanas, instalacións deportivas e dotacións públicas ao servizo da poboación do núcleo.
 2. c) RECUPERAR O ANTIGO CAMIÑO DO EMBARCADOIRO DO Pedrido A FIOBRE, cortado pola estrada AC-164 no acceso á ponte e realizar unha pasarela peonil por encima da actual estrada que conecte O Pedrido con Fiobre (á altura da escaleira existente), para conseguir unha dobre finalidade:

Que os veciños de Fiobre poidan acceder ao Pedrido e ás súas praias a través dun itinerario peonil relativamente curto.

Que os veciños do Pedrido poidan acceder ao transporte público a través das paradas de buses existentes en Fiobre.

 1. d) COMPATIBILIZAR O TRÁFICO DE VEHICULOS LIXEIROS CO TRANSITO PEONIL NA PONTE DO Pedrido. Cos criterios previstos en apartados anteriores.
 2. PARQUE EMPRESARIAL

O actual modelo de asentamento da poboación de Bergondo, disperso en numerosos núcleos de poboación de pequeno tamaño, dificultan as posibilidades de ofrecer un equipamento comercial, social e de servizos de certa envergadura. Por iso AV propón CENTRALIZAR TODO O EQUIPAMENTO CITADO, INCLUSO O DEPORTIVO NO ACTUAL PARQUE EMPRESARIAL OU NA súa CONTORNA PRÓXIMA. Cos seguintes criterios:

 1. a) FOMENTAR A DIVERSIDADE DE USOS NO ACTUAL PARQUE. Na actualidade xa existen tendas de alimentación (Carnicería e Conxelados do mar), ximnasio nas naves, así como hotel, oficina bancaria, etc.
 2. b) RECUPERAR EDIFICACIÓNS ABANDONADAS LOCALIZADAS AO REDOR DO PARQUE EMPRESARIAL, como Flex ou LIGAL, adecuando os usos permitidos nestas edificacións ás demandas do Parque. No caso do LIGAL, mediante convenio coa Xunta, e a rehabilitación da actual edificación podería chegar a converterse, pola súa localización estratéxica, nun importante centro de servizos, do municipio, do parque empresarial e do macroespacio industrial lindeiro do Espírito Santo.
 3. c) RECUPERACIÓN DOS ESPAZOS PUBLICOS DO PARQUE ABANDONADOS, para usos complementarios do parque.
 4. d) DELIMITACIÓN DE NOVOS ESPAZOS NA CONTORNA DO PARQUE PARA APARCAMENTO DE VEHICULOS LIXEIROS E PESADOS. Coa finalidade de desconxestionar os aparcamentos con fronte ás naves, así como o aparcamento público localizado fronte ao hotel Torques e o Banco Santander, colapsado con vehículos lixeiros e pesados.
 5. e) MINIMIZAR Os IMPACTOS AMBIENTAIS E PAISAXÍSTICOS DO PARQUE EMPRESARIAL, mediante a execución de obras de estabilización de noiros e revexetación, obras de ampliación e mellora da depuradora, obras de mellora da drenaxe das augas pluviais con implantación de instalacións de drenaxe sostible (tanques de tormenta), para evitar a contaminación da ría coas augas contaminadas procedentes das calzadas do viario do parque.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comparte esta nova!