Cuberta programa A Coruña

PROGRAMA

A Coruña debe cambiar de rumbo, cunha perspectiva innovadora e distinta á dos partidos políticos tradicionais.

O ideario de Alternativa dos Veciños é o Municipalismo: realizar unha xestión eficaz e eficiente como A Coruña merece e necesita con urxencia, tal como se ven facendo noutros Concellos gobernados desde hai anos por Alternativa. Un municipalismo amplo que considera A Coruña como centro e motor da área Metropolitana. Xunto a un Coruñesismo aberto e ben entendido, defendemos valores como a ecoloxía, o feminismo, a integración e a inclusión. A defensa do medioambiente é central no noso programa e, de feito, somos o único partido Verde que se presenta ás eleccións municipais 2023.

Traballaremos por unha Coruña ACCESIBLE e AMABLE, SOSTIBLE e SAUDABLE.

DECÁLOGO

Os obxectivos centrais da nosa candidatura son dez:

1. Solucionar os graves problemas urbanísticos e de mobilidade que afectan á cidadanía, baixo unha perspectiva ambiental

2. Garantir o uso adecuado e público das actuais instalacións portuarias que proximamente se incorporarán ao tecido urbano coruñés

3. Rexenerar os barrios, mantendo a súa singularidade, para que se convertan en espazos de convivencia seguros e atractivos para os seus veciños

4. A Coruña debe ser unha Cidade integradora de todos os cidadáns, independentemente da súa idade, raza, relixión, orientación sexual ou orixe

5. A Coruña converterase nunha Cidade que coida, con programas sociais avanzados dirixidos aos maiores, aos mozos e a outros colectivos menos favorecidos

6. A cidade que imaxinamos defenderá o benestar animal e o medio ambiente como insignias irrenunciables

7. Lograr a posta en marcha da área Metropolitana da Coruña, na que a nosa cidade será a cabeza dunha gran área urbana de medio millón de habitantes

8. Potenciar unha actividade cultural como motor do progreso social e económico da cidade e a súa contorna. A Coruña converterase en Capital da Cultura, potenciando áreas como as Artes Plásticas, a Música ou a Moda.

9. Queremos que A Coruña se convirta na Cidade da Ciencia e a Tecnoloxía

10. Favorecer a reindustrialización e a revitalización económica da Coruña

 

1. URBANISMO E MOBILIDADE

Ao asentarse sobre un Istmo, A Coruña ten unha configuración xeográfica e urbana peculiar que esixe solucións urbanísticas e de mobilidade específicas.

O proceso de peonalización de boa parte da cidade é imparable, pero debe facerse de maneira planificada, sen precipitacións electoralistas, cunha visión integral, con criterio estético e racionalidade, evitando o illamento das persoas maiores ou con problemas de mobilidade e impedindo a ruína do comercio local e a hostalería.

Os Cantóns e A Mariña así como outras avenidas e rúas deben converterse en grandes bulevares con sendas peonís verdes, arboredo autóctono, amplas beirarrúas, pavimentos de altas capacidades drenantes e espazos para o descanso. Tamén a Cidade Vella precisa urxentemente establecer condicións de accesibilidade que lle fagan seguir sendo atractiva como zona residencial que debe ser rexenerada e ter un mantemento adecuado.

Para evitar o “feísmo urbanístico” que se apoderou da Coruña nos últimos tempos, con peonalizacións realizadas ás presas e unha estética deficiente, propoñemos que os artistas da cidade presentan proxectos para as diferentes rúas e prazas, configurando un auténtico Museo vivo no noso espazo urbano.

Os medios públicos de transporte, autobuses e taxis, deben ser máis eficientes e ter maiores frecuencias para ofrecer un mellor servizo aos viaxeiros.

Debe renunciarse ao proxecto de Novo CHUAC no seu actual emprazamento, pois significa recauchutar unha vez máis un edificio colapsado constructivamente e axfisiado sanitariamente, construído hai medio século. O impacto visual e ambiental de triplicar o volume construtivo do CHUAC sería insoportable, a 500 metros do mar.

Como Lugo e Vigo, na Coruña merece un Hospital de nova planta e de última xeración que podería levantarse nos terreos da antiga Fábrica de Armas, sen custo excesivo para os accesos, e en sinerxia coa Cidade das TICS e a UDC, cunha aposta pola biotecnoloxía e a medicina de altas prestacións tecnosanitarias.

Nesa mesma fachada marítima cara á Ría, é urxente a rexeneración da franxa costeira desde Oza ata a ponte da Pasaxe, hoxe moi deteriorada.

Promoveremos a construción dun paseo marítimo ben integrado na paisaxe, dotado de senda peonil verde e carril bici, que conectaría coas que se habilitarán na ampliación da Pasaxe e co paseo marítimo do Miradoiro de Os Castros. Este tramo do paseo inclúe a integración e conservación do núcleo de As Xubias, de gran valor como Patrimonio Cultural. Soterrar as vías do tren desde As Xubias ata a súa chegada á Estación Marítima nos peiraos debe defenderse para un transporte de proximidade eficiente sen impacto visual.

2. O PORTO

A integración dos terreos do Porto da Coruña no tecido urbano é unha oportunidade histórica para abrir a cidade ao mar e para gañar un espazo público de calidade que contribúa ao benestar da cidadanía. Evitando operacións especulativas, os peiraos de Batería e Calvo Sotelo, mantendo a súa titularidade pública, deben ser destinados a equipamentos culturais de referencia, mediante a reconversión das instalacións portuarias e industriais, tal como xa se fixo desde a iniciativa privada. Como ampliación dos Xardíns de Méndez Núñez, defendemos a creación de parques e espazos verdes cunha finalidade recreativa, deportiva e de lecer, para goce de todos os coruñeses e coruñesas. A posta en marcha dun aparcamento disuasorio gratuíto, con lanzadeiras cara aos barrios, permitirá reactivar a actividade comercial e turística da nosa cidade.

É unha boa oportunidade para soterrar o tráfico rodado, ampliando o túnel da Mariña ata a Praza de Ourense, eliminando a barreira existente entre os Xardíns de Méndez Núñez e o porto, que se convertería nun gran parque verde.

A Estación Intermodal é outro dos grandes proxectos urbanísticos e de mobilidade pendentes de executar, pero só contempla a fusión da Estación de Autobuses e a de tren, cando se vai a situar a 500 metros do porto. Propoñemos unha conexión directa tanto co Aeroporto de Alvedro como cunha nova Estación Marítima para o transporte por barco.

Lugar priotitario do noso Programa ocupa a idea de conectar, mediante barcos eficientes de emisións cero que combinen a enerxía eólica con motores eléctricos, A Mariña cos embarcadoiros de Santa Cristina, Santa Cruz e Mera, como se facía entre os séculos XVIII e XX.

3. OS BARRIOS

Os barrios deben deixar de ser barrios-dormitorio para converterse en lugares de convivencia, con equipamentos adecuados e coidados, zonas verdes, un mobiliario urbano eficiente funcional e esteticamente e uns accesos cómodos que facilitarán a reactivación da actividade comercial.

É urxente mellorar a conexión entre os barrios periféricos e dos barrios co centro e as saídas da cidade. Ademais, é necesario reivindicar a memoria de cada un deles para fundamentar a súa progresiva transformación en espazos de alta calidade social e ambiental.

Comprometémonos a resolver, como medida prioritaria, os gravísimos problemas sociais, de seguridade e de convivencia, de mantemento e de aparcamento que afectan a barrios como Labañou, Agra do Orzán, Os Mallos, Sagrada Familia, Elviña, Barrio das Flores, O Castrillón ou Monte Alto.

Debemos integrar barrios illados e esquecidos como Durmideiras, Vello Mesoiro ou Visma, onde evitaremos a toda costa o plan que acordaron PP e PSOE para construír nada menos de 30 bloques de entre 20 e 30 pisos.

A seguridade cidadá é outra das necesidades urxentes neses e outros barrios fronte a fenómenos como os narcopisos, a delincuencia ou os ocupas. A todos estes problemas deben buscarse solucións eficaces no ámbito da acción social e, cando sexa necesario, tamén policial. En barrios céntricos como o Orzán ou a Peixaría, debe solucionarse tamén o problema de ruídos e malestar xerados pola movida nocturna. Comprometemonos a incrementar o persoal e a dotar dos medios necesarios á Policía Local, reconvertida en Policía de proximidade en diferentes barrios, para afrontar os desafíos de seguridade cidadá e, moi particularmente, a secuela da violencia de xénero.

4. SERVIZOS SOCIAIS E INTEGRACIÓN

Como o foi sempre, A Coruña debe ser unha cidade coidadora e acolledora, na que se integren todos os cidadáns con igualdade de dereitos e deberes, independentemente da súa idade, raza, opción sexual, relixión ou orixe, na que todos deben gozar duns programas sociais avanzados.

A Coruña é xa unha cidade multicultural. Os inmigrantes procedentes de África, Latinoamérica ou Asia non son cidadáns de segunda categoría senón que son uns coruñeses e coruñesas máis, aos que se debe facilitar unha integración completa respectando as súas respectivas culturas e costumes.

Propoñeremos a creación dun gran Festival Multicultural anual no que participen os colectivos que conviven na nosa cidade, ademais dunha Oficina Municipal de Integración, para facilitar as xestións dos inmigrantes que cheguen á cidade.

Defendemos unha intervención social humanizada, próxima e comprometida coas persoas, especialmente cos colectivos menos favorecidos – terceira idade, novas, inmigrantes, parados – xunto a unha política ambiciosa de inserción social e laboral para construír unha Coruña máis xusta e comprometida.

O Proxecto Estrela do noso Programa Social chámase Coruña, cidade coidadora e abarca os seguintes aspectos:

Terceira idade e dependencia

 • Seguimento e intervención con persoas maiores en soidade ou con enfermidades neurodexenerativas.
 • Plan específico de apoio para familias ante o coidado de longa duración e servizos municipais de axuda a domicilio e teleasistencia.
 • Campaña de prevención dos malos tratos ao maior na contorna familiar, institucional e comunitario.
 • Aproveitamento dos centros cívicos para ofrecer terapias a pacientes con patoloxías neuroxenerativas que agardan á concesión da Lei Promoción da Autonomía Personal e Atención ás persoas en situación de dependencia.

Mocidade

 • Creación de unidades de saúde emocional – intervención psicosocial- para prevención de suicidios, mediación de conflitos etc.)
 • Campañas preventivas en condutas adictivas en adolescentes (alcol, drogas), formacións sectarias, acoso escolar e sexual etc.

Situacións de emerxencia social

 • Mellora na detección e diagnóstico dos factores e situacións de risco de exclusión social e colectivos altamente vulnerables: malos tratos, fogares desestructurados, paro, drogadicción…
 • Mellora da intervención en situacións extremas de emerxencia social: incremento de prazas en casas de acollida etc.

6. BENESTAR ANIMAL

Na Cidade da Coruña hai actualmente máis de 25.000 animais de compañía censados, pero non existe nin un só proxecto específico para a súa integración como membros da comunidade. Alternativa dos Veciños propón un modelo de cidade con espazos de convivencia e socialización das mascotas, con máis parques e espazos para que tanto eles como os seus propietarios poidan gozar. Colaboraremos activamente coas Asociacións que xestionan as colonias felinas, proporcionándolles atención veterinaria gratuíta e instalando refuxios resistentes e adecuados, ademais atenderemos as necesidades dos cans abandonados e das Asociacións que se fan cargo deles.

Poñeremos en marcha un Vetbus, un autobús veterinario que percorrerá os barrios da cidade ofrecendo atención veterinaria gratuíta en casos de esterilización e identificación (microchip) con prioridade para cans adoptados. Desde a nosa proposta de crear unha Concellería de Benestar Animal comprometémonos a iniciar campañas de concienciación e educación sobre o drama que supón os malos tratos animais na rúa, nos barrios, nas escolas.

Vixiaremos os casos de malos tratos animais coa creación dunha oficina especifica de recepción de denuncias e levaremos a cabo as actuacións que sexan necesarias para facer cumprir a nova Lei de Protección, Benestar e Tenencia de animais de compañía.

7. ÁREA METROPOLITANA

Fronte a un núcleo urbano de 245.000 habitantes, unha área metropolitana de medio millón de habitantes traerá innumerables beneficios para todos, tanto aos Concellos da comarca como ao seu capital natural, A Coruña.

Compartir servizos públicos como o transporte de pasaxeiros ou o tratamento de lixos e residuos, deseñar políticas comúns de mobilidade e accesibilidade ou captar fondos nacionais e europeos son outras vantaxes da constitución da Gran Área metropolitana coruñesa que Alternativa dos Veciños vén demandando desde hai décadas.

É urxente a creación dunha Autoridade Única do Transporte Metropolitana da Coruña, solicitada polos alcaldes dos concellos implicados, que planifique e xestione a mobilidade na área coruñesa, superando os obstáculos que ata este momento pon sistematicamente o Goberno Municipal de María Pita.

8. A CULTURA

É inexplicable que unha cidade como A Coruña non teña na actualidade nin sequera unha Concellería de Cultura, o cal é síntoma do desinterese que cara a esta área mostra o actual Goberno municipal. Recuperaremos e ampliaremos as competencias desta concellería esencial para A Coruña.

As potencialidades culturais da nosa cidade son inmensas, polo que propoñemos impulsar:

 • A Coruña, Ciudad da Cultura, da Música e do Cinema
 • A Coruña, Capital da Moda e o Deseño
 • Un gran Salón do Libro, Salón de Cómic, dando continuidade a Viñetas desde ou Atlántico, e un Salón das Artes Plásticas

Potenciaremos a actividade da rede de casas e museos artísticos, literarios e científicos da nosa cidade, nos que terán as súas sedes as Asociacións civís vencelladas a cada sector, artista, escritor ou especialidade. Figuras como Pardo Bazán, Rosalía de Castro, José Sellier, Salvador de Madariaga, María Casares, Fernández Flórez ou Pablo Picasso deben de ter o seu espazo e deben ser reivindicados e reivindicadas.

Esta actividade museística incorporará as instalacións portuarias reconvertidas en contedores culturais de alta calidade no ámbito da arte contemporáneo, tal como fixeron cidades como Bilbao ou Buenos Aires.

Promoveremos a celebración de grandes eventos deportivos, festivais e certames de referencia nos campos do cinema, as músicas actuais, a ópera, con gran tradición na nosa cidade, as artes escénicas ou a creación poética. Deste xeito, contribuirase a fomentar o turismo cultural, desestacionalizando a actividade turística e xerando riqueza.

A nosa aposta pola cultura, do mesmo xeito que polo deporte, englóbase nunha concepción dun estilo de vida saudable e amable que queremos para toda a cidadanía. Por iso, toda a actividade artística, cultural e deportiva terá o seu reflexo nos Centros Cívicos, nos polideportivos e nas bibliotecas dos diferentes barrios, que se beneficiarán dos grandes eventos e da presenza dos grupos e artistas na nosa cidade.

9. As ciencias e a tecnoloxía

A Coruña ten todos os ingredientes para converterse na Cidade da Ciencia e a Tecnoloxía se favorecemos sinerxias entre a importante rede dos Museos Científicos Coruñeses, a futura Cidade das TICS liderada pola Universidade da Coruña, con importantes centros de docencia e investigación tecnolóxicos, e a AESIA, a Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial, con sede na nosa cidade, ademais de iniciativas como os congresos internacionais de animación, efectos visuais e novos media Mundos Dixitais.

Sede da maior empresa de moda e deseño do mundo, INDITEX, esta sinerxia debe aproveitarse para facer da Coruña a capital mundial da moda sostible e solidaria.

10. REINDUSTRIALIZACIÓN E REACTIVACIÓN ECONÓMICA

O desmantelamento do tecido industrial da nosa cidade, coa desaparición en décadas pasadas de fábricas históricas como a de Armas ou a de Tabacos, obriga a unha urxente reindustrialización do noso municipio, tratando de captar industrias limpas, non contaminantes, start ups e compañías punteiras no ámbito da tecnoloxía, así como defendendo e potenciando o tecido industrial existente.

O ecosistema creado por todos os factores implicados no noso proxecto de Cidade das Ciencias e as Tecnoloxías favorecerá sen dúbida que A Coruña se convirta en polo de atracción para compañías tecnolóxicas de vangarda tanto foráneas como locais.

As industrias téxtil e agroalimentaria presentes na nosa comarca, líderes mundiais no seu sector, atoparán todo o apoio institucional, administrativo e material do noso Goberno municipal pois non só son creadores de emprego e riqueza senón que se converteron en marcas de referencia que prestixian á cidade a escala mundial.

É incomprensible que, dada a preocupante falta de chan industrial no noso municipio, o Polígono de Vío siga sen funcionar por problemas burocráticos e de infraestruturas, que nos propoñemos solucionar se somos elixidos pola cidadanía.

Opoñémonos frontalmente á instalación dunha planta de xestión de residuos oleosos na Dársena de Oza, cuxos efectos para o medio ambiente poden ser devastadores.

En suma, Alternativa dúas Veciños da Coruña loitará por revitalizar a sociedade coruñesa, devolvendo a ilusión á cidadanía, situando de novo á nosa cidade na vangarda autonómica, nacional e internacional, fiel ao que A Coruña foi historicamente, unha cidade ABERTA, LIBERAL, ATRACTIVA, COSMOPOLITA e INTEGRADORA.